SUPPLERINGSVALG TIL MENIGHEDSRÅDET I VEJBY SOGN 2019

Information og Regler

Suppleringsvalg 2019
Da menighedsrådet ikke er fuldtalligt, efter at 2 medlemmer er udtrådt af rådet, og der ikke længere er flere suppleanter, afholdes der tirsdag d. 7. maj 2019 valg af 2 medlemmer plus suppleanter til Vejby menighedsråd (7393), hvilket hermed bekendtgøres i medfør af §14 i lov om menighedsråd og §33 i lov om valg af menighedsråd.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Rådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Valget er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at støtte din kandidat til det nye menighedsråd ved Vejby Kirke.

Orienteringsmøde
I Vejby sogn indbyder vi til offentligt orienteringsmøde mandag den 11. marts kl. 19 i Sognegården, Kirkebakken 4.
Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.

Opstillingsmøde
I umiddelbar forlængelse af orienteringsmødet holdes der opstillingsmøde. Her kan opstilles en eller flere kandidater til valget.
Det er her du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres en liste.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt stille op på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst 5 stillere.

De vigtigste regler

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adresse fra tirsdag d. 19. marts kl. 19 til tirsdag d. 26. marts kl. 19 2019.

  • Den der indleverer kandidatlisten har ret til, på en medbragt genpart af listen, at få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for indgivelsen.
  • Antallet af navne på en liste må ikke overstige det antal personer, der skal vælges med mere end 6.
  • En kandidatliste kan dog indeholde færre navne end det antal, der skal vælges – et navn er nok. Kandidater og stilleres fulde folkeregistreredes navn, bopæl og personnummer skal fremgå af kandidatlisten. Kaldenavne kan kun anføres på kandidatlisten efter det fulde folkeregisternavn, såfremt der er to på listen med identiske navne. Intet navn må opføres på en kandidatliste uden vedkommendes skriftlige samtykke på kandidatlisten.
  • Kandidater, der ikke kan være tilstede på opstillingsmødet, bør give en skriftlig og underskreven fuldmagt, hvor den pågældende samtykker i at blive opstillet.
  • Kandidatlisterne skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 af menighedsrådskredsens vælgere som stillere. Ingen kan være stiller for mere end en kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opstillet.
  • Ingen kan opstilles på mere end en liste.
  • Kandidatlister kan for valgbestyrelsen anmeldes at ville støtte hinanden (liste/valgforbund). De foreslåede kandidater kan enten være anført i en af stillerne prioriteret rækkefølge eller sideordnet.
  • Kandidaterne skal være angivet i den rækkefølge, som de ønskes opført på stemmesedlen, uanset om de er prioriteret eller sideordnet opstillet.
  • Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.
  • Er kandidaterne sideordnet opstillet og indeholder listen navne på flere kandidater end det antal der skal vælges, skal stillerne have bestemt, hvilke af listens kandidater der skal være medlemmer af menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget. Stillerne skal ligeledes have bestemt, hvem der skal betragtes som først valgt, hvis afstemningen aflyses.

Den obligatoriske formular til kandidatlisterne kan hentes på www.km.dk.

Den udfyldte liste skal afleveres fra 19. marts kl. 19 til senest 26. marts 2019 kl. 19 hos sognepræst Ulrik Pilemand, Kirkebakken 4.
Er han ikke hjemme kan den lægges i postkassen på adressen og kvittering for modtagelsen af listen vil blive fremsendt til opgivet mailadresse.

Yderligere oplysninger og vejledning om valget kan fås hos valgbestyrelsens formand Claus Sætter-Lassen på tlf. 40910646 i dagtimerne.

Februar 2019
Valgbestyrelsen